گروه مقاله : مقالات و انتشارات تاريخ انتشار : 1395/02/04 - 23:26 كد :12
بررسی استرس شغلی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان پزشکی

تنش(استرس) شغلي به صورت عدم هماهنگي بین نیازهای شغلي و توانايي ها، قابلیت ها و خواسته های فرد تعريف مي شود. تنش شغلي دارای عوارض و پیامدهای مختلف جسمي، رواني و رفتاری است. به نظر مي رسد دانشجويان پزشکي به دلیل طولاني بودن دوره تحصیل از يک سو و نیز الزام آموزشي به حضور در محیط بالیني و بیمارستاني در معرض درجات شديد تری از استرس شغلي قرار دارند. اين مطالعه با هدف تعیین میزان تنش شغلي و عوامل موثر در آن در دانشجويان پزشکي در دو مقطع علوم پايه و بالیني انجام شده است.

نويسندگان دکتر مریم ملک و....
دانلود فايل