گروه خبري : مطالب جدید
تاريخ انتشار : 1397/08/27 - 17:55
كد :10249

سخنرانی طب کار

سخنرانی دکتر مریم ملک متخصص طب کار و بیماریهای شغلی در تاریخ 97.08.27 در سالن اجتماعات بیمارستان فیروزگر برگزار شد. محور این سخنرانی مخاطرات شغلی پرسنل بهداشتی درمانی بود. گروه هدف این کلاس آموزشی، گروههای مختلف درمانی بیمارستان فیروزگر بودند.