گروه خبري : مطالب جدید
تاريخ انتشار : 1395/08/23 - 21:12 كد :67
اهمیت معاینات طب کار يا طب صنعتي در محیط های کارمندی

به سایت مرکز طب کار - کار و سلامت خوش آمدید.

یکی از رسالتهای اساسی مدیریت منابع انسانی، نگه داری کارمندان توانمند میباشد. حتی اگر کارمندیابی، انتخاب و انتصاب به نحو بایسته انجام شود، بدون توجه به نظام نگهداری منابع انسانی، نتایج چندان چشمگیر نخواهد بود. 

در اوایل اجرای معاینات دوره ای سلامت شغلی در ایران، این معاینات در گروه کارگری انجام میشد. اما در سالهای اخیر این معاینات در حوزه کارمندی نیز از توجه ویژه ای بهره مندگردیده است و به آن معاينات طب صنعتي گفته مي شود که در آزمایشگاه طب کار انجام می گیرد.

طب کار و بهداشت حرفه ای به عنوان یک استراتژی با اهمیت تلقی میشوند که علاوه بر تامین سلامت شاغلین، تاثیر قابل ملاحظه ای در بهره وری و کیفیت محصولات، انگیزش کاری، رضایت شغلی دارند که نهایتا منجر به بهبود کیفیت زندگی پرسنل میشوند.

در این برنامه نه تنها سلامت جسمی و روانی شاغلین ارزیابی میگردد، بلکه عوامل زیان آور و غیربهداشتی محیط کار شناسایی میگردند. این برنامه از جهت غربالگری بیماریهای مختلف بسیار مهم است چرا که افراد معمولا به صورت فعال برای غربالگری مراجعه نمیکنند.

مهمترین مشکلات شغلی در رده کارمندی، مشکلات ارگونومی و استرس شغلی است. ارگونومی به مطالعاتی اطلاق میشود که در آن طراحی محیط کار و تجهیزات شغلی دررابطه با عامل انسانی مورد بررسی قرار میگیرد. در واقع در این علم، کار باید با شاغل تناسب یابد نه شاغل با کار.

شرایط فیزیکی محیط کار نیز جزو ارگونومی این محیط هستند. نور، دما و تهویه اتاقها در محیط کار باید مناسب باشد. این مسایل در شادابی افراد موثر است و نامناسب بودن آن موجب خستگی، رخوت و سستی افراد میشود. مجموع این عوامل بازده کاری کارکنان را پایین می آورد.

اما استرس شغلی در همه محیطهای کاری وجود دارد و مهمترین معضل روانی کارمندان در کشور است. کارمندانی که استرس بیشتری را تحمل میکنند، توجه کمتری به کار خود دارند. بطور کلی استرس شغلی، بازدهی و بهره وری آورد و احساس رضایت را در بین آنان کاهش میدهد.